Japanese Restaurant & Sushi Bar

Streamwood, IL
716 S. Barrington
TEL: 630.830.6463